Медицински и социални проблеми на възрастното население


В целия свят отностелният и абсолютният брой на възрастните и старите хора нараства стремително, а проблемите на старостта и стареенето се превръщат в глобални. Старостта е закономерен и неизбежно настъпващ заключителен възрастов процес...
 

Психологията на управлението


Въведение в психологията на управлението - предмет, обект, субект на управление. Същност на управлението в психологически аспект. Особености на труда на управляващия и основни проблеми на психологията на управлението...
 

Стандартизирано поведение

08 дек 2011
·
22
·
12,250
·
132
·
180
·
74

Когато говорим за модели на поведение, имаме предвид второто значение, а именно, че след като го е възприел като образец, индивидът го възпроизвежда многократно. В този смисъл моделът представлява прототип на поведение, следван от индивида...
 

Социализация


Формирането на личността е същност на процеса на социализация. Социалната психология разглежда личността като съвкупност на психични и социални черти едновременно, причина и резултат от взаимодействието и общуването между хората по повод обществено...
 

Психоанализа на Джон Боулби


Джон Боулби разширява теорията на обектните отношения, изследвайки въздействията, които има върху психичното развитие на детето, отделянето му от майката в ранна възраст, и същевременно променя теоретичните основи на психоанализата...
 

Социална работа с хора с увреждания


По своята същност се появява инвалидност, тя е сложно биологично, специално, медико социално и юридическо явление с динамичен характер и много аспект на причинно средствена обособеност...
 

Детско-юношеско консултиране


Често се случва да бъдем поставени в ситуация, когато не разбираме поведението на нашето дете – независимо от годините му. Можем да намерим много рационални обяснения и да водим много разговори с него, но това не винаги води до промяна...
 

Социална отговорност и управленска етика


Всяка фирма функционира в определена среда, която създава условия и до голяма степен осигурява функционирането на фирмата. Тази среда може най-общо да бъде наречена социална...
 

Социализация на личността


Дефиниция за социализация в социалната психология. Фактори, които определят социализацията на личността. Механизми на социализацията. Дискусията за времевите граници на социализацията. Проблемът за ресоциализацията...